Obrábění

Břit – funkční, klínovitá část obráběcího nástroje určená k odebírání materiálu (vytváření třísky).

Řezný pohyb – relativní pohyb nástroje a obrobku umožňující obrábění. Je tvořen hlavním řezným pohybem a posuvným pohybem.

Hlavní (řezný) pohyb – hlavní pohyb vykonávaný na stroji obrobkem nebo nástrojem. Při soustružení je to rotační pohyb obrobku, při hoblování je to přímočarý pohyb obrobku, při obrážení je to přímočarý pohyb nástroje apod.

Řezná rychlost – rychlost hlavního řezného pohybu. Udává se v m/min, pouze při broušení obvodová rychlost brousicího kotouče se udává v m/s.

Posuvný pohyb – další relativní pohyb nástroje a obrobku, který spolu s hlavním řezným pohybem umožňuje obrábění.

Posuv – velikost posuvného pohybu. Při obrábění se uvažuje posuv na otáčku nástroje nebo obrobku , posuv na zub obráběcího nástroje u vícebřitých nástrojů, posuv za minutu a posuv na zdvih, event. dvojzdvih.

Přísuvný pohyb – relativní pohyb nástroje a obrobku, který umožňuje nastavit relativní polohu nástroje a obrobku před obráběním.

Přísuv – velikost přísuvného pohybu.

Šířka záběru ostří (hloubka řezu) – rozměr odřezávané vrstvy kolmý k obráběné ploše.

Průřez odřezávané vrstvy (teoretický průřez třísky, plocha řezu)  – průřez obráběného materiálu, který má být odebrán břitem obráběcího nástroje. Je dán součinem tloušťky a šířky odřezávané vrstvy, u řady metod též součinem posuvu na otáčku (nebo zub) a hloubky řezu.

Tloušťka odřezávané vrstvy (teoretická tloušťka třísky) – rozměr odřezávané vrstvy měřený kolmo na ostří nástroje (ostří – viz terminologie obráběcího nástroje).

Tloušťka třísky – nejkratší spojnice spodní a vnější strany třísky v uvažovaném bodě na spodní straně třísky. Je větší než tloušťka odřezávané vrstvy v důsledku pěchování materiálu.

Šířka odřezávané vrstvy (teoretická šířka třísky) – délka aktivní části ostří (která řeže).

Šířka třísky – přibližně je rovna šířce odřezávané vrstvy.