Technické výpočty

Převodový poměr

Převodový poměr kuželového soukolí je dán vztahem

převodový poměr kuželového soukolí

kde i je převodový poměr,

ω1 je úhlová rychlost otáčení hnacího kola 1,

ω2 je úhlová rychlost otáčení hnaného kola 2.

Převodový poměr i lze vyjádřit rovněž poměrem vyplývajícím z předešlého vztahu:

převodový poměr kuželového soukolí

kde n1 je počet otáček hnacího kola 1 za minutu,

n2 je počet otáček hnaného kola 2 za minutu.

Po dalším dosazení a úpravách lze převodový poměr vyjádřit poměrem počtů zubů kola 2 a kola 1, případně poměrem roztečných průměrů D02 a D01. Lze rovněž využít poměru vrcholových úhlů roztečných kuželů kol, resp. poměru jejich sinů:

převodový poměr kuželového soukolí