Veličiny a jednotky

Fenomenologická termodynamika, jejímž předmětem zkoumání je chování látkových soustav, v nichž se nepřihlíží k částicové struktuře hmoty, nahrazuje strukturu látky modelem zvaným kontinuum.

Kontinuum je model látky, jejíž makroskopické vlastnosti jsou extrapolovány až do nekonečně malých rozměrů. Tato představa mj. umožňuje při tvorbě matematického modelu využit infinitezimálního počtu.

V závislosti na tlaku a teplotě se může v přírodě látka vyskytovat ve čtyřech různých formách – tzv. skupenstvích nebo též fázích:

  • Za vysokých tlaků a při nízkých teplotách se látka vyskytuje ve skupenství pevném. Je charakterizováno silnými vazbami mezi jednotlivými atomy a stálým tvarem a objemem.
  • Po zvýšení teploty nad určitou mez mění látka své skupenství na kapalné, při němž látka zachovává svůj objem, ale svým tvarem se přizpůsobuje tvaru nádoby, ve které je umístěna.
  • Při dalším zvyšování teploty nebo při poklesu tlaku laťka přejde do skupenství plynného, ve kterém jsou mezimolekulové sily již velmi malé a látka vyplní prostor, v němž je uzavřena.
  • Látka zahřáta na velmi vysokou teplotu přechází do čtvrtého skupenství, zvaného plazma. Částice jsou ionizované, plazma je elektricky vodivá.