Základní pojmy mechaniky

Hmotný bod je z hlediska statiky těleso zanedbatelně malých rozměrů ve vztahu k ostatním rozměrům zkoumaného systému, z hlediska dynamiky lze za hmotný bod považovat takové (i rozměrné) těleso, u něhož jsou dráhy všech jeho bodů shodné.

Nehmotný bod, nehmotný útvar je hmotný bod nebo útvar, jehož dynamicky projev je pro řešení určité úlohy ve srovnání s ostatními vlivy zanedbatelný.

Dokonale tuhé těleso je těleso, které se nedeformuje ani za klidu, ani za pohybu, což lze vyjádřit i tak, že vzdálenost každých jeho dvou bodů zůstává stálá.

Skutečné těleso je těleso podléhající změnám tvaru a objemu při působeni sil na něj.

Hmotnost (dř. hmota) je mechanická vlastnost hmotného útvaru udávající míru jeho odporu proti změně pohybového stavu vyvolaného působícími silami (setrvačnost).

Síla je fyzikální veličina působící v určitém místě (působišti), mající směr a smysl působení (na určité přímce, nazývané nositelka síly) a mající určitou velikost, která udává míru intenzity jejího působení. Síla vyjadřuje vzájemné působení jednotlivých hmot.

Vnitřní síly jsou síly, kterými jednotlivé body tělesa na sebe navzájem působí.

Vnější síly jsou síly, které na jednotlivé body tělesa, resp. na těleso působí z jiných vnějších bodů nebo těles.

Statická ekvivalence nastává při takovém mechanickém působení tělesa nebo soustavy těles na určité těleso, kdy jine těleso nebo soustava těles způsobuje

stejný pohyb tělesa nebo jeho stejný klidový stav.

Statická rovnováha nastává tehdy, je-li těleso nebo jednotlivá tělesa soustavy těles v klidu nebo se pohybuje rovnoměrným pohybem.

Rovnovážná silová soustava je soustava sil působící na těleso tak, že účinek sil na těleso je nulový a těleso je ve statické rovnováze.

Pohyb tělesa (relativní) je změna polohy tělesa v čase, a to vzhledem k jinému tělesu.

Pohyb tělesa (absolutní) je změna polohy tělesa v čase, a to vzhledem k základnímu prostoru.

Základní prostor je trojrozměrný prostor, vůči němuž pohyb vyšetřujeme.